Onderwijs en identiteit

Onze Speerpunten

 • doorgaande (Dalton)leerlijn
 • maatwerk
 • portfolio
 • zorg
 • plusklas
 • hoge resultaten
 • dyslexieondersteuning
 • sociaal emotionele vorming
 • UNESCO
 • techniek
 • Engels vanaf groep 1/2
 • kunst en cultuur

De missie van onze school

De Juliana Daltonschool is een school met een open christelijk karakter waar wij kinderen op basis van de vijf Daltonkernwaarden onderwijs geven. Wij zijn een professionele leergemeenschap. Wij streven ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar een ieder wordt aangemoedigd zich optimaal te ontwikkelen.

Daarbij worden zowel betrokkenheid van de ouders bij de school als de open communicatie van de school met ouders van groot belang geacht. 'Samen groeien en bloeien' op de Juliana Daltonschool betekent voor elk kind onderwijs op zijn eigen wijze, niveau, tempo en vanuit eigen interesses. Elk woord van deze missie is met zorg gekozen.

Visie op Daltononderwijs

De Juliana Daltonschool geeft onderwijs vanuit de Daltonkernwaarden: zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. 

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. 

Het is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Wij leveren een bijdrage aan de leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

Ons Daltononderwijs is efficiënt ingericht door de (kern)doelen en leerstof af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Wij geven onderwijs op maat door te differentiëren in instructies, tempo, niveau en interesses. We bieden zorg naar beneden (remediërend) en zorg naar boven (verrijkend).

De leerkrachten leiden dit leerproces waar het nodig is en begeleiden het waar dat kan. Zij stellen zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.

 

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op de Juliana Daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem/haar effectief en verantwoord zijn. 

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

 

Samenwerking

De Juliana Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Het is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. De Juliana Daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

 

Effectiviteit

Dalton is een maatregel om effectiever te werken, om het schoolse leren doelmatiger te maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency  vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Onderwijs heeft een brede functie.  Onderwijs behoort kinderen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van de efficiency willen wij leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Het onderwijs is veel effectiever als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, dan wanneer een kind stilzit- en luistert. Daltononderwijs maakt van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

 

Reflectie

Reflexiviteit, nadenken over het eigen gedrag en het eigen werk, is belangrijk. Leerlingen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is vanzelfsprekend. Iedere leerkracht reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van ons Daltononderwijs voortdurend plaats.